ليست شماره هاي داخلی و مستقیم میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

ردیف

واحد

اســامی کارکـنـــان

شماره اتاق

شماره مستقیم

شماره داخلی

1

دفتر مدیر کل

آقای مجتبی ولیزاده

 

1- 33480500

242-262

2

رییس حراست

آقای حسنی

 

33489856

220

3

معاون توسعه مدیریت

آقای مصطفایی

 

33459212

241

4

ذیحسابی

خانم اسکندری

 

33464631

257

5

دیوان محاسبات

-

 

33489858

256

8

کارگزینی

آقای نابغی 

 

-----

246

9

حضور و غیاب

خانم  تقی پور

 

-----

246

10

مسئول امورمالی واسناد

آقای  عبدالهی

 

33489857

256

11

کار پردازی

آقایان: رحیم اکبری و موسوی

 

3489854

259

12

ارزیابی و عملکرد

آقایان: عبد زاده- سیوانی

 

-----

221

13

انفورماتیک

 خانم فرضی

 

-----

250

14

امین اموال امور قراردادها

آقایان: سهرابی و نابغی  

 

-----

243

15

کارشناس مالی

آقای ترابی

 

-----

248

16

دبیرخانه آقایان

آقایان : اسکندری 

 

-----

260

17

دبیرخانه خانمها

خانم : قاسمی

 

33474100

260

18

بایگانی اسناد مالی

آقای شریفی  

 

-----

244

19

تنظیم حسابها-حقوق دستمزد

آقای حبیب اله لک خانم علیزاده

 

-----

235

20

دریافت و پرداخت

آقای علی پور

 

-----

251

21

اعتبارات

آقای باقر شبانی

 

-----

263

22

مخابرات و حضور و غیاب

آقای تمری

 

33489851-33489853  

9-200

24

بایگانی

خانم قربانزاده

 

-----

254

25

معاون گردشگری

آقای امامی

 

33489852

211

26

روابط عمومی

آقایان : نــوروزی- خانم رجایی

 

-----

234

27

دفتر معاونت گردشگری

آقای حمزه علیزاده -فخاری

 

-----

212

28

کارشناسان گردشگری

خانم ها :خضرزاده- جوانمرد- هادی زاده

 

-----

214

29

معاون صنایع دستی

خانم رنجبر

 

33

 

30

کارشناسان صنایع دستی

آقایان : علیزاده یوسف زاده- جمشیدی

 

-----

 

31

کارشناسان صنایع دستی

آقایان : صلحی - سیاحی

 

-----

 

32

کارشناسان صنایع دستی

خانم: الماسی

 

-----

 

33

کارشناس صنایع دستی

آقای بهرام نژاد- قاضی

 

-----

 

34

معاون سرمایه گذاری

آقای رستم پور

 

33448008

216

35

کارشناسان سرمایه گذاری

آقایان : اسدی - حجتی

 

-----

218

36

کارشناسان سرمایه گذاری

خانمها: اقدم- عزیزی

 

-----

215

37

دفتر سرمایه گذاری

 

  

-----

213

38

انباردار

آقای امینی

 

-----

202

     

    

223

  39

معاون میراث فرهنگی

آقای سپهرفر

 

33489861

209

40

مسئول امور موزه ها

آقای: قربانی 

 

-----

201

41

کارشناسان میراث

آقایان :  خرازی

 

-----

208

 41 کارشناسان میراث  آقایان : جوانی - خوش روش - نرمانی    223

42

کارشناسان میراث

آقایان :حیدری - بداقی

 

-----

226

43

کارشناسان میراث

خانمها: شجاع دل - ولی پور 

 

-----

224

44

کارشناسان میراث

آقایان: بحرینی- پاشاپور

 

-----

227

 45  آزمایشگاه        205 
46 

دفتر فنی  

آقایان : اکبری - ولی پور       222

47

اطاق جلسه

--

 

-----

 

48

آبدارخانه ساختمان اول

آقایان: داننده- رسولی

 

-----

258

49

آبدارخانه ساختمان دوم

آقای احمدی

 

-----

261

50

آبدارخانه ساختمان سوم

آقای آژ

 

-----

233

51

فرماندهی یگان حفاظت

سرهنگ اکبرلو

 

33445293

239

52

دفتر یگان حفاظت

آقای  عاشوری

 

33458224

231

53

دفتر یگان حفاظت

آقای برنا

 

-----

253

54

مسئول موزه

خانم رضایی

 

33446520

 

55

موزه

خانمها: عباس زاده - بیگدلی

 

-----

236

56

افسر نگهبانی

یگان خفاظت

 

33448022

249

 

 


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0