اساسنامه میراث فرهنگی : 


به منظور حسن اجرای قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی ومطالعه وتحقیق در آثار باقی مانده از گذشتگان جهت معرفی ارزشهای نهفته در آنها وهمچنین توسعه پژوهشهای میراث فرهنگی کشور وحمایت از دستاوردهای علمی و تحقیقاتی در این زمینه با برخورداری از توان واطلاعات علمی از طریق استفاده هر چه مطلوبتر از امکانات بالقوه وبالفعل نیروی انسانی کارا . آزمایشگاه ها . ولوازم کتابخانه وسایر وسایل پژوهشی موجود سازمان میراث وابسته به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی که در این اساسنامه به اختصار پژوهشگاه نامیده می شود براساس موافقت اصولی شورای گسترش آموزش عالی تبدیل وامور آن طبق این اساسنامه اداره خواهد شد .

هدف : 

انجام پژوهش به منظور حفظ واحیا وحل مسائل ومشکلات ووتنگناهای میراث فرهنگی کشور وسایر اهداف مندرج در قانون تشکیل وقانون اساسنامه سازمان مصوب مجلس شورای اسلامی .

وظائف : 

1- انجام طرح های پژوهشی بنیادی .کاربردی وتوسعه ای در زمینه های مربوط .
2- انجام خدمات مشاوره علمی وفنی در ارتباط با برنامه های تحقیقاتی مورد نظر .
3- بررسی وشناسایی نیازهای گوناگون برنامه های تحقیقاتی مورد نظر در زمینه های مختلف علمی تحقیقاتی وبهره گیری مطلوب از امکانات موجود .
4- انجام فعالیتهای ضروری در جهت بکار گیری نتایج تحقیقات .
5- فراهم آوردن امکانات لازم ومتناسب با برنامه ها وطرحهای تحقیقاتی مربوط .
6- بررسی وشناسایی ورفع نیازهای تحقیقاتی بخشهای تولیدی خدماتی واجرایی .
7- ایجاد ارتباط فعال وسازنده با سایر موسسات وجوامع علمی وپژوهشی داخل وخارج از کشور .
8- سایر وظائف مندرج در قانون تشکیل وقانون اساسنامه سازمان مصوب مجلس شورای اسلامی .

اساسنامه صنایع دستی 

اهداف : 

1- حفظ واحیا وبهبود کمی وکیفی صنایع دستی کشور .
2- ازدیاد وتولید ودر آمد صنعتگران وجلوگیری از کم کاری وبیکاری وافزایش سطح اشتغال .
3- توسعه فروش وصادرات صنایع دستی ایران .

وظائف واختیارات سازمان به شرح زیر است : 

الف : تحقیق وبررسی درباره صنایع دستی جمع آوری اطلاعات وآمار لازم وتهیه واجرای طرحهای بهبود وتوسعه صنایع دستی 

ب: ترویج هنرهای دستی وایجاد تحول وتنوع در طرحها وتولیدات صنایع دستی با حفظ اصالت ملی ومحلی وتوسعه موارد مصرف آن 

ج : آموزش فنی وافزایش سطح مهارت وکارآیی صنعتگران صنایع دستی کشور 

د: ایجاد وتوسعه کارگاهها ومراکز تولید . تولید وفروش صنایع دستی ایران از طریق طرحهای سرمایه گذاری وناحیه ای 

ه : فراهم نمودن تسهیلات برای ایجاد وتوسعه شرکتهای تعاونی صنایع دستی کارگاهها وواحدهای تولیدی اینگونه صنایع در سراسر کشور .

و : اعطای وام واعتبار به شرکتهای تعاونی صنایع وصنعتگران مربوط به منظور خرید مواد اولیه تهیه وتغییر ابزار کار وتوسعه ونوسازی کارگاه ها وایجاد یا توسعه مراکز فروش صنایع دستی در داخل وخارج کشور .

ز : ایجاد نمایشگاه در داخل وخارج کشور وهمچنین شرکت در نمایشگاههای داخلی وخارجی در زمینه صنایع دستی .

ج : بازاریابی وکمک به توسعه مراکز فروش فرآورده های دستی در داخل وخارج از کشور .

ط : همکاری با سازمانهای بین المللی صنایع دستی وقبول عضویت آنها بارعایت مقررات مربوطه .

ی: نظارت در حسن انجام وظائف شرکت سهامی فروشگاه مرکزصنایع دستی وراهنمایی وارشاد در فعالیتهای مربوط وعرضه خدمات فنی جهت پیشبرد وگسترش فعالیتهای آن .

ک: اجرای مصوبات شورای صنایع دستی ایران .

ل : انجام هر گونه فعالیتی که در نیل به هدفهای سازمان کمک می کند .

اساسنامه ایرانگردی وجهانگردی (گردشگری ) :


اداره ونگهداری وبهره برداری از تاسیسات ایرانگردی وجهانگردی که عبارتند از : مهمانخانه ها . مهمانسرا ها . چایخانه . استراحتگاه . اردوگاه . تاسیسات کنار دریا . حمام های آب معدنی .تاسیسات وتجهیزات مراکز ورزشی زمستانی ونظایر این تاسیسات که برای ایرانگردان وجهانگردان مناسب ولازم باشد وهمچنین تامین وسایل لازم برای مسافرتهای فردی وجمعی جهانگردان ایرانی وخارجی در داخل کشور اعم از زمینی . هوایی . در یایی . وتامین خدمات جهانگردی وعملیات بازرگانی وتبلیغاتی مربوط به موضوع سازمان برای ارائه پیشرفتهای مملکتی وشناساندن تحولات وتمدن اسلامی کشور وجاذبه های جهانگردی ایران .

ب : تحصیل هرگونه اعتبار وام ویا اموال منقول وغیر منقول از طریق قانونی وبا رعایت مقررات مربوط اعم از معوض یا غیر معوض برای رفع احتیاجات ومقاصد سازمان .

ج : خرید وفروش اجاره وانجام معاملات نسبت به اموال منقول وغیر منقول برای بهبود وپیشرفت برنامه های سازمان با رعایت قوانین ومقررات مربوط .

د : سرمایه گذاری ومشارکت با بخش خصوصی داخلی در زمینه های مربوط به هدفهای سازمان .

و: تنظیم برنامه وتامین خدمات لازم برای انجام مسافرتهای دسته جمعی در داخل وخارج از کشور .


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0