بسم‏ اللَّه الرّحمن الرّحيم‏
چشم
 ‏انداز جمهورى اسلامى ايران در افق 1404 هجرى شمسى‏

با اتکال به قدرت لايزال الهى و در پرتو ايمان و عزم ملى و کوشش برنامه‏ ريزى شده و مدبرانه ‏ى جمعى و در مسير تحقق آرمانها و اصول قانون اساسى، در چشم ‏انداز بيست ساله:ايران کشورى است توسعه یافته با جايگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه، با هويّت اسلامى و انقلابى، الهام‏بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين ‏الملل.

جامعه‏ ى ايرانى در افق اين چشم ‏انداز چنين ويژگيهايى خواهد داشت:

توسعه یافته، متناسب با مقتضيات فرهنگى، جغرافيايى و تاريخى خود، و متکى بر اصول اخلاقى و ارزشهاى اسلامى، ملى و انقلابى، با تأکيد بر: مردم‏سالارى دينى، عدالت اجتماعى، آزاديهاى مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها، و بهره‏مند از امنيت اجتماعى و قضايى.برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناورى، متکى بر سهم برتر منابع انسانى و سرمايه اجتماعى در توليد ملى.امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعى مبتنى بر بازدارندگى همه‏جانبه و پيوستگى مردم و حکومت.برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت قضايى، تأمين اجتماعى، فرصتهاى برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره‏مند از محيط زيست مطلوب.فعال، مسؤوليت‏ پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايت‏مند، برخوردار از وجدان کارى، انضباط، روحيه‏ ى تعاون و سازگارى اجتماعى، متعهد به انقلاب و نظام اسلامى و شکوفايى ايران و مفتخر به ايرانى بودن.دستييافته به جايگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه‏ ى آسياى جنوب غربى (شامل آسياى ميانه، قفقاز، خاورميانه و کشورهاى همسايه) با تأکيد بر جنبش نرم‏افزارى توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادى، ارتقاء نسبى سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال کامل.الهام‏ بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکيم الگوى مردم‏سالارى دينى، توسعه‏ ى کارآمد، جامعه‏ى اخلاقى، نوانديشى و پويايى فکرى و اجتماعى، تأثيرگذار بر همگرايى اسلامى و منطقه‏اى بر اساس تعاليم اسلامى و انديشه‏هاى امام خمينى (ره).داراى تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزّت، حکمت و مصلحت.ملاحظه: در تهيه، تدوين و تصويب برنامه ه‏اى توسعه و بودجه ‏هاى ساليانه، اين نکته مورد توجه قرار گيرد که: شاخصهاى کمى کلان آنها از قبيل نرخ سرمايه ‏گذارى، هدرآمد سرانه، توليد ناخالص ملى، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله‏ ى درآمد ميان دهک‏هاى بالا و پايين جامعه، فرهنگ و آموزش و تواناييهاى دفاعى و امنيتى، بايد متناسب با سياستهاى توسعه و اهداف و الزامات چشم‏انداز، تنظيم و تعيين گردد و اين سياستها و هدفها به‏صورت کامل مراعات شود.

سيدعلى خامنه‏ ای


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0